بازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویر

بازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویر
يکشنبه 24 بهمن 1395 - 19:32

دولت سوریه به تدریج در حال بازسازی برخی از زیرساخت های اصلی شهر حلب، مهمترین قطب صنعتی این کشور تا قبل از جنگ داخلی است.

تصاویر بیشتر

بازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویربازگشت وضعیت حلب به شرایط عادی‎ | تصاویر
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها