از همهمه تا سکوت / دو روز در یک شهر | تصاویر

این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
از شلوغی و همهمه روز های پایانی سال ۱۳۹۵ تا سکوت و سکون روز یکم فروردین ۱۳۹۶

این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.

 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.
 • این تصاویر مقایسه ایست بین تهران در 28 اسفند 1395 و یکم فروردین 1396 در برخی از نقاط تهران.

نظرات

ارسال نظر