برخورد پره‌های بالگرد به سر مدیرکل بحران استان کهگیلوله و بویراحمد

فیلم یک حادثه ناگوار
برخورد پره‌های بالگرد به سر مدیرکل بحران استان کهگیلوله و بویراحمد

نظرات

ارسال نظر