عضو کنست:

اگر تمام اسرای فلسطینی از گرسنگی بمیرند مشکلی نیست

پارلمان رژیم صهیونیستی
ورن حزان گفت: اگر تمام اسرای فلسطینی هم از اعتصاب غذا بمیرند هیچ مشکلی نیست.

العالم - فلسطین اشغالی

به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، اورن حزان، عضو پارلمان رژیم صهیونیستی، گفت: اگر تمام اسرای فلسطینی هم از اعتصاب غذا بمیرند هیچ مشکلی نیست.

نظرات

ارسال نظر