«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر

«زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
« زن تی وی » اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان است که در 31 اردیبهشت فعالیت خود را آغاز کرده است . تقریبا تمامی عوامل این شبکه زن هستند در حال حاضر مخاطبان این شبکه را زنان در شهرهای بزرگ مانند کابل تشکیل می دهند.

 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان
 • «زن تی وی »اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

نظرات

ارسال نظر