ویدیو ... بقایی نام احمدی نژاد را روی برگۀ رأی نوشت

.
حميد بقايی، که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در شعبۀ رأی گیری حضور یافته بود، نام دكتر احمدی نژاد را روی برگه رای نوشت.

نظرات

ارسال نظر