کارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویر

کارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویر
شنبه 23 ارديبهشت 1396 - 16:54

کارخانه ها و پروژه های نیمه تمام

پروژه های نیمه تمام تصاویری ناخوشایند را از اقتصاد کنونی ایران فراروی چشم مخاطبان قرار می دهد.در شهرک های صنعتی در سالهای اخیر شاهد بی رونقی و تعطیلی کارخانه و کارگاه های تولیدی هستیم.در شهرک صنعتی پرند و شهرک صنعتی نصیرآباد به گفته اهالی شهرک تعدادی از کارخانه ها با رکود تولید در سال های اخیر و واردات بی رویه به داخل کشور منجر به تعطیلی شدند و تعدادی از کارخانه ها هم بصورت نیمه ساخته رها شده است.

تصاویر بیشتر

کارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویرکارخانه ها و پروژه های نیمه تمام/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها