سياستمدار لبناني: استقبال از احمدي نژاد، جشن ملي لبنانيها

چهارشنبه 21 مهر 1389 - 16:30

عضو کميتهاجرايي جنبش املاستقبال گسترده از رييس جمهوري اسلامي ايران در لبنان را روز ملي لبنان وجشن بزرگي براي لبنانيها دانست.

عضو کميتهاجرايي جنبش املاستقبال گسترده از رييس جمهوري اسلامي ايران در لبنان را روز ملي لبنان وجشن بزرگي براي لبنانيها دانست. "حسن قبلان" عصر چهارشنبه در گفتگو با شبکه العالم، با اشاره بهحضورگسترده و تاريخيلبنانيها در مراسم استقبال از محمود احمدي نژاد تاکيدکرد، اين استقبال حامل پيام تشکر و قدرداني مردم لبنان از جمهوري اسلامي ايران به دليل حمايت از لبنانيهاهنگام سختيها و نيز در برابر رژيم اشغالگر است. وي با بيان اينکه مردم لبنان امروز بطور گسترده و رسمي اعلام کردند که هرگز کمک و حمايت ملتهاي ديگر را از ياد نمي برند،تصريح کرد: سفر رييس جمهوري ايران به لبنان سفر موفقيت آميزي بود.وي خاطرنشان کرد، استقبال گسترده مردم لبنان و همه گروههاي سياسي اين کشور از احمدي نژاد پاسخ محکمي است به همه جنجالهاي رسانه اي و نيز شايعه هايي که رژيم اشغالگر و برخي کشورهاي غربي و طرفهاي داخلي مطرح مي کردند، وفردا نيز مناطق جنوب و قانا نيز بر موفقيت آميز بودن اين سفر تاکيد خواهند کرد. قبلاناظهار داشت: سخنان امروز روساي جمهوري اسلامي ايران و لبنانبرعمقروابطدو کشورتاکيد مي کند؛ چرا که دو کشور در جريان اين سفر توافقنامه هاي متعددي را در زمينه هايمختلفاقتصادي، فرهنگي، ورزشي، خدمات رساني، زيربنايي و نفت امضا کردند. قبلان تصريح کرد:امضاي اين توافق نامه ها و کمکهاي ايرانبراي بازسازي لبنان، به لبنانيها ثابت مي کند که ايران هم پيماني جدي است ومانند برخي کشورها، فقط شعار سياسي سر نمي دهد.

پربیننده ترین خبرها