اتحاد مسلمانان شيعه و سني بحرين عليه رژيم حاکم

سه شنبه 3 اسفند 1389 - 14:59

يک فعال سياسي بحريني با رد شايعات رژيم حاکم در باره انگيزه هاي فرقه اي در تظاهرات اين کشور گفت: رژيم حاکم برادران اهل سنت را نيز همانند شيعيان در تنگنا قرار داده است چون فقط به منافع خود مي انديشد.صلاح الخواجه روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم از منامه پايتخت بحرين، با تاکيد بر اين که مردم بحرين به کمتر از سرنگوني رژيم اين کشور راضي نخواهند شد، وجود هر گونه انگيزه فرقه اي براي اعتراضات مردمي را که خواستار اصلاحات سياسي در بحرين هستند رد کرد.

يک فعال سياسي بحريني با رد شايعات رژيم حاکم در باره انگيزه هاي فرقه اي در تظاهرات اين کشور گفت: رژيم حاکم برادران اهل سنت را نيز همانند شيعيان در تنگنا قرار داده است چون فقط به منافع خود مي انديشد.صلاح الخواجه روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم از منامه پايتخت بحرين، با تاکيد بر اين که مردم بحرين به کمتر از سرنگوني رژيم اين کشور راضي نخواهند شد، وجود هر گونه انگيزه فرقه اي براي اعتراضات مردمي را که خواستار اصلاحات سياسي در بحرين هستند رد کرد.الخواجه اظهار داشت: شيعيان اکثريت مردم بحرين را تشکيل مي دهند در نتيجه طبيعي است که جريان اصلي تحرکات مردمي متعلق به شيعيان باشد اما رژيم مستبد حاکم، مسلمانان اهل سنت را هم همانند شيعيان در تنگنا قرار داده است.وي با اشاره به روابط حسنه بين فرقه هاي مختلف بحرين گفت: همه فرقه هاي بحرين امروز در تظاهرات گسترده و تحصن عليه رژيم حاکم مشارکت مي کنند تا کار آن را يکسره نمايند.اين فعال سياسي افزود: مردم و گروه هاي سياسي خواستار سرنگوني رژيم مستبد حاکم هستند و اعتراضات آنها به هيچ وجه فرقه اي نيست به طوري که رهبران سني در راس گروه هايي قرار دارند که شيعيان عضو آنها هستند.وي تاکيد کرد: مردم بحرين سوار بر يک کشتي هستند و به دور از فرقه گرايي در يک صف ملي ايستاده اند و خواستار عزت، دموکراسي و سرنگوني استبداد هستند.الخواجه استفاده از چماق به دستان و مزدوران براي مقابله با مردم و معترضان را سياستي کهنه خواند که به نفع رژيم هاي در حال سرنگوني نخواهد بود چون اين رژيم ها هر چند که سرکوبگر و سنگدل باشند در نهايت تاب مقابله با اراده مردم را نخواهند داشت و سرنگون خواهند شد.وي رژيم بحرين را به نقض تعهدات و وعده هاي خود با مردم در زمينه انجام اصلاحات سياسي متهم کرد.اين فعال سياسي بحرين گفت: مردم به کمتر از سرنگوني رژيم حاکم راضي نخواهند شد زيرا اين سرزمين،وطن ملت بحرين است و ملک شخصي هيچ احدي نيست.الخواجه افزود: مردم امروز با هوشياري کامل در برابر ترفندهاي رژيم حاکم ايستاده اند و تا تحقق اهداف خود و تغيير رژيم بحرين از مبارزه دست نخواهند کشيد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها