مردم و مخالفان يمني پيشنهاد عبدالله صالح را رد کردند

شنبه 21 اسفند 1389 - 06:51

مردم و مخالفان،پيشنهاد علي عبدالله صالح رييس جمهوري يمن در باره روي کار آوردن نظام پارلماني بدون کناره گيري وي از قدرت را رد کردند.رضوان مسعود رييس اتحاديه دانشجويان يمني تحصن کننده در ميدان التغيير در مرکز صنعا روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با بيان اين مطلب تأکيد کرد که مردم و تحصن کنندگان بر تغيير رژيم علي عبدالله صالح تأکيد دارند.مسعود اظهار داشت: مردم و تظاهرکنندگان يمني هيچ راه حلي که به تحقق خواسته هاي آنها در زمينه تغيير رژيم حاکم منجر نشود؛ نخواهند پذيرفت.

مردم و مخالفان،پيشنهاد علي عبدالله صالح رييس جمهوري يمن در باره روي کار آوردن نظام پارلماني بدون کناره گيري وي از قدرت را رد کردند.رضوان مسعود رييس اتحاديه دانشجويان يمني تحصن کننده در ميدان التغيير در مرکز صنعا روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با بيان اين مطلب تأکيد کرد که مردم و تحصن کنندگان بر تغيير رژيم علي عبدالله صالح تأکيد دارند.مسعود اظهار داشت: مردم و تظاهرکنندگان يمني هيچ راه حلي که به تحقق خواسته هاي آنها در زمينه تغيير رژيم حاکم منجر نشود؛ نخواهند پذيرفت.وي به پيشنهاد اخير علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن مبني بر آمادگي براي روي کار آوردن نظام پارلماني در کشور بدون کناره گيري وي از قدرت قبل از پايان دوره رياست جمهوري اش در سال 2013 اشاره کرد و گفت: اين پيشنهاد ديرهنگام مطرح شده است و متناسب با خواسته هاي مردم نيست.رييس اتحاديه دانشجويان يمني تحصن کننده در ميدان التغيير در صنعا گفت: وضعيت کنوني جامعه و رويدادهاي سياسي اخير کشور باعث شده است تا پيشنهاد عبدالله صالح موضوعيت خود را از دست بدهد.مسعود افزود: تظاهر کنندگان به خوبي اين امر را درک مي کنند که دوران حکومت علي عبدالله صالح به سر آمده و رژيمش در آستانه سقوط است.وي اظهار داشت: مردم به تظاهرات مسالمت آميز تا زمان تحقق خواسته هايشان ادامه خواهند داد و تهديدات رژيم حاکم باعث عقب نشيني آنها از خواسته هايشان نخواهد شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها