عضو مجلس افغانستان:راي اعتماد به اکثرکابينه کرزي بعيداست

شنبه 28 آذر 1388 - 18:40

نماينده مجلس افغانستان گفت: اکثر وزيران کابينه دولت جديد "حامد کرزي" که به پارلمان معرفي شده اند و در کابينه دولت قبلي او هم عضو بوده اند، بعيد است از نمايندگان راي اعتماد بگيرند. "احمد بهزاد" روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري "العالم" از کابل پايتخت افغانستان، اظهار داشت: ملت افغانستان و جامعه بين المللي از "حامد کرزي" انتظار دارند افراد متخصص را در کابينه به کار گيرد و با ايجاد تغييرات در سطح وزيران به حل مشکلات عديده ملت افغانستان به ويژه مسايل امنيتي همت بگمارد. وي افزود: سراسر افغانستان روزانه در معرض حملات متعدد گروه هاي مسلح قرار دارد و از آن گذشته مشکلات اقتصادي نيز بيداد مي کند. بهزاد گفت: زندگي شهروندان افغان شاهد هيچ تغييرمثبتي نبوده و حتي فقر در کشور دوچندان شده و همين مساله سبب به وجود آمدن شکاف ميان دولت و ملت افغانستان هم شده است. نماينده مجلس افغانستان تاکيد کرد: افغانستاني ها انتظار دارند کرزي چهره هاي جديدي را معرفي کند نه کساني که نتوانسته اند وعده هاي سابق خود را عملي کنند. وي تصريح کرد: با توجه به اينکه کرزي همان وزيران سابق را دوباره به مجلس معرفي کرده است ، انتظار نمي رود اکثر آنها راي اعتماد مجلس را کسب کنند و البته امکان دارد کرزي براي کسب راي اعتماد به راه هاي غيرقانوني متوسل شود. بهزاد با بيان اينکه به سبب نبود شايسته سالاري در افغانستان، در اين کشور طبقه متوسط وجود ندارد؛ خاطر نشان کرد: اين مساله ناشي از حضور افراد غيرمتخصص در راس امور و نبود هيچ گونه نقشه منسجم و هماهنگ در دولت سابق افغانستان براي اداره اقتصادي کشور بوده است. نماينده مجلس افغانستان از کرزي به سبب ارايه همان برنامه هاي سابق کابينه قبل و به ويژه معرفي افراد غيرموفق کابينه سابق، انتقاد کرد. بهزاد از فاصله بسيار زياد شعارها و عملکردها در افغانستان هم بشدت انتقاد کرد و گفت: هزينه کابينه ناکارآمد و برنامه هاي متناقض آن در نهايت مشکلات زيادي را بر مردم افغانستان تحميل مي کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها