قتل 440 غيرنظامي افغان در سال گذشته توسط نيروهاي ناتو

شنبه 6 فروردين 1390 - 16:32

تازه ترين گزارش سازمان ملل متحد حاکيست که نيروهاي ناتو در افغانستان بيش از 440غيرنظامي افغان را تنها طي سال گذشته ميلادي کشته اند.انتشار اين گزارش درحالي انجام مي گيرد که آمريکا مدعي دستاوردهاي نيروهايش در جنگ افغانستان است.اين درحاليست که شمار تلفات غيرنظاميان افغان طي سال جاري ميلادي تاکنون نيز از مرز 400تن گذشته که بيش از يک سوم آنان توسط نيروهاي ناتو کشته شده اند.تنها در چند عمليات نيروهاي آمريکايي طي يکماه گذشته در استان کنر درشرق افغانستان 74غيرنظامي افغان کشته شدند که رقم قابل توجهي از آنان کودکان و زنان بودند.

تازه ترين گزارش سازمان ملل متحد حاکيست که نيروهاي ناتو در افغانستان بيش از 440غيرنظامي افغان را تنها طي سال گذشته ميلادي کشته اند.انتشار اين گزارش درحالي انجام مي گيرد که آمريکا مدعي دستاوردهاي نيروهايش در جنگ افغانستان است.اين درحاليست که شمار تلفات غيرنظاميان افغان طي سال جاري ميلادي تاکنون نيز از مرز 400تن گذشته که بيش از يک سوم آنان توسط نيروهاي ناتو کشته شده اند.تنها در چند عمليات نيروهاي آمريکايي طي يکماه گذشته در استان کنر درشرق افغانستان 74غيرنظامي افغان کشته شدند که رقم قابل توجهي از آنان کودکان و زنان بودند.به دنبال اين کشتار در استان کنر؛ چند تظاهرات مردمي ضدآمريکايي در شهرهاي کنر و کابل شکل گرفت و افغان ها خواهان خروج فوري نيروهاي خارجي از کشورشان شدند.افزايش شمار تلفات غيرنظاميان افغان درحاليست که 10سال از حضور نيروهاي خارجي در اين کشور مي گذرد و نه تنها امنيت بهبود نيافته بلکه ناامني ها در بدترين حالت ممکن قرار گرفته است.هفته گذشته سازمان ملل متحد در گزارشي اعلام کرد که ناامني ها از زمان سقوط طالبان تاکنون اينک در وخيم ترين وضع خود در افغانستان قرار گرفته است.روزنامه اينديپندنت نيز روز گذشته با انتشار اعتراف استنلي مک کريستال فرمانده سابق نيروهاي ناتو در افغانستان از قول او نوشت : تعداد تعجب آوري از افغان ها که به هيچ گونه تهديدي براي نظاميان خارجي نبودند؛ درجنگ کشته شده اند .اين روزنامه غربي نوشته است : مساله خيلي تلخ و درد آور اين است که مردم غيرنظامي درگير جنگ مي شوند و شمار تلفات چنين افراد از سال 2001 ميلادي تاکنون در افغانستان رو به افزايش بوده است .به گزارش ايرنا در تازه ترين حمله نيروهاي خارجي در جنوب افغانستان روز گذشته شماري از غيرنظاميان کشته شدند که هنوز آمار دقيقي از سوي منابع اعلام نشده است .نيروهاي خارجي همواره خبرنگاران و رسانه ها را در انتشار اخبار مربوط به کشتار غيرنظاميان تحت فشار قرار مي دهند به طوري که يکماه پيش در جريان کشتار غيرنظاميان در استان کنر؛ سه خبرنگار توسط نيروهاي آمريکايي به علت انتشار خبر اين کشتار براي چند روز در بازداشت بودند .براساس آمار اعلام شده سال گذشته ميلادي دوهزار و 800 غيرنظامي افغان در افغانستان جان باخته اند .اين درحاليست که آمارها نشان مي دهد تعداد تلفات افغان هاي غيرنظامي از ابتداي حضور نظاميان خارجي تاکنون در اين کشور از مرز 20هزار نفر گذشته و شمار مجروحان نيز بيش از همين ميزان گزارش مي شود .مردم افغانستان از زمان حضور نظاميان خارجي تاکنون به غير از جنگ و خونريزي چيزي نديده اند؛ حال آنکه فرماندهان نيروهاي خارجي در افغانستان اذعان مي کنند که ناامني ها روز به روز تشديد يافته است .آمريکا و همپيمانانش 10 سال پيش با شعار نابودي طالبان و تحقق امنيت به افغانستان لشکرکشي کردند اما اينک سازمان ملل پس از يک دهه اعلام مي کند که ناامني در وخيم ترين حالت ممکن قرار گرفته است.براساس گزارش ها؛ آمريکا و انگليس که طي اين مدت با افزايش شمار تلفاتشان و نيز تشديد ناامني ها مواجه شده اند اينک به دنبال صلح و گفت وگو با طالبان هستند .طالبان همواره حضور بي قيد و شرط نيروهاي خارجي را پيش شرط هرگونه مذاکره اعلام کرده اند .دولت افغانستان اينک بيش از هرزماني طي 10سال گذشته بر انتقال مسووليت هاي امنيتي به افغان ها و خروج نيروهاي بيگانه تاکيد دارد به طوري که حامدکرزي رييس جمهوري افغانستان روز دوم فروردين ماه جاري به طور رسمي انتقال مسووليت ها در هفت شهر و استان را از تيرماه امسال اعلام کرد .اينک 150هزار سرباز خارجي در افغانستان حضور دارند که يکصدهزارتن آنان آمريکايي هستند.ژنرال ديويد پترائوس فرمانده نيروهاي آمريکايي و ناتو در افغانستان اخيرا در گزارشش به مجلس سناي افغانستان ادعا کرد: ما طي سال هاي گذشته دستاوردهاي خوبي در جنگ افغانستان داشته ايم و طالبان را از پايگاههايشان دور کرده ايم اما بايد اعتبارات موردنياز دراختيار ما گذاشته شود تا دستاوردهاي ما به خطر نيافتد .اين گزارش درحالي ارايه شد که چند هفته قبل از آن باراک اوباما رييس جمهوري آمريکا بودجه 110ميليارد دلاري توسعه جنگ در افغانستان را تقديم مجلس کرده بود .ادعاي فرمانده نيروهاي ناتو درباره دستاوردهاي جنگ افغانستان درحاليست که خود فرماندهان ناتو بارها بر تشديد ناامني ها اذعان داشته اند وحتي بصراحت گفته اند که از بهار امسال جنگ سختي را با طالبان در پيش خواهند داشت.برخي تحليلگران فشار سنگين افکارعمومي آمريکا که بيش از 80درصد مردم اين کشور مخالف ادامه حضور سربازانشان در افغانستان هستند را عاملي درارايه چنين گزارش هايي توسط فرمانده ناتو گمانه زني مي کنند و اظهار مي دارند که درصورت موفقيت ناتو در افغانستان ؛ آمريکا اينک به دنبال صلح ومذاکره با

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها