تظاهرات جبهه دموکراتيک دراعتراض به مذاکرات مستقيم

شنبه 6 شهريور 1389 - 18:10

جبهه دموکراتيک براي آزادي فلسطين، در اعتراض به مذاکرات تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيسيتي، تظاهراتي را در غزه برگزار کرد.

جبهه دموکراتيک براي آزادي فلسطين، در اعتراض به مذاکرات تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيسيتي، تظاهراتي را در غزه برگزار کرد. "طلال ابوظريفه "عضو دفتر سياسي جبهه دموکراتيک براي آزادي فلسطين در حاشيه اين تظاهرات درگفتگو با العالم اظهار داشت:مذاکرات تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي بيهوده است،زيرااين مذاکراتطبق خواسته هاي رژيم اسراييل و امريکا برگزار شده است، وکمترين حقوق ما را برآورده نخواهد کرد. وي افزود: اين مذاکرات بدون درنظرگرفتن قطعنامه هاي شوراي امنيت درباره فلسطين وبدون داشتن ناظربينالمللي ناظر و هرگونه تضمينبراي اجراي بندهاي اين مذاکرات تشکيل مي شود.ابوظريفه خاطرنشان کرد:اين مذاکراتفاقد راهکارهاي اجرايي و اصول بين المللي است، از اينرواز ابومازن مي خواهيم که در اين مذاکرات شرکت نکند. "صالح ناصر" عضو دفتر سياسي جبهه دموکراتيک براي آزادي فلسطيندر گفت و گو با العالمتاکيد کرد:گزينه هاي بسياري در برابر مردم فلسطين وجود دارد،کهتوجه به جبهه داخلي و پايان دادن به چنددستگي و حفظ وحدت داخلي و توافق دربارهيک برنامه سياسي ملي واحد از جمله اين گزينه ها است.صالح ناصرگفت: ما ازکشورهاي جهان و کشورهاي عربي مي خواهيم که از خواست مردم فلسطينحمايت کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها