انتقاد از سياست فقر پروري نهادهاي بين المللي بشردوست در فلسطين

دوشنبه 5 مرداد 1388 - 18:25

سياست فقر پروري نهادهاي بشردوست بين المللي وفعاليت آنها در برطرف کردن صرفا نيازهاي روزمره فلسطينيان و اشتغال زا نبودن اين کمک ها با انتقاد محافل فلسطيني روبرو شده است. به گزارش روز دوشنبه خبرنگار شبکه خبري "العالم" از غزه، اين امر فلسطيني ها را برآن داشته است تا براي ايجاد فرصت هاي شغلي دايمي و مولد به منظور رفع نيازهاي خود به سمت موسسات فلسطيني فعال در امر رشد و توسعه اقتصادي روي بياورند زيرا اين موسسات وام و کمک هاي مالي ارايه مي دهند که به شهروندان فلسطيني کمک مي کند تا به جاي دريافت کمک هاي صرف، با ايجاد فرصت شغلي براي خود به توليد کننده مبدل شوند. "امجد الشوا" مدير شبکه سازمان هاي محلي فلسطين به خبرنگار العالم گفت: ادامه وضعيت کنوني مبني بر تکيه شهروندان فلسطيني به سبد کمک هاي غذايي نهادهاي (بشردوست) از سوي فلسطينيان غيرقابل قبول است چرا که اين کمک ها براي مدت زمان بسيار محدودي نيازها رابرطرف مي کند لذا بايد برنامه هايي براي جهش اقتصادي فلسطين وجود داشته باشد. "خلود القلبيت" مسوول بخش اقتصادي "موسسه ابتکارات فردي" که طرح هاي اقتصادي کوچک و زود بازده را پشتيباني مالي مي کند در مصاحبه با خبرنگار العالم اظهار داشت: هدف راهبردي آغاز طرح ابتکارات فردي ايجاد فرصت هاي شغلي دايمي براي افراد کم درآمد يا بيکار است. "صالح الحلو" يکي از شهروندان فلسطيني است که با کمک "موسسه ابتکارات فردي" توانسته است مرکز تصفيه آب کوچکي را راه اندازي کند و درحالي که پيش از اين از طريق کمک هاي انساني زندگي مي کرد اما امروز وي به فردي مولد تبديل شده است. موسسه ياد شده به صالح در اداره پروژه و مقابله با مشکلات پيش رو کمک مي کند که اين امر بر عملکرد وي تاثير مثبت گذشته است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها