هشدار آنروا درباره تبعات کسري بودجه آن بر اوضاع آوارگان فلسطيني

جمعه 16 مرداد 1388 - 05:04

آژانس امداد رساني و کاريابي آوارگان فلسطيني وابسته به سازمان ملل متحد (آنروا)درباره کاهش بودجه خود و تاثير اين امر بر خدمات رساني به آوارگان فلسطيني هشدار داد. "عدنان ابوحسنه" سخنگوي آژانس امداد رساني و کاريابي آوارگان فلسطيني (آنروا) پنجشنبه شب در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از غزه، اظهار داشت: بودجه عمومي آنروا با کسري مواجه است و تاخير در برطرف کردن آن بر عملکرد اين آژانس و اوضاع همه فلسطيني ها تاثير منفي خواهد گذاشت. وي يکي از علل کسري بودجه آنروا را گسترش فعاليت هاي خدمات رساني به آوارگان فلسطيني، افزايش تعداد آوارگان فلسطيني و بحران مالي جهاني عنوان کرد. ابوحسنه هشدار داد که فلسطينيان نوار غزه از بحران شديد در همه جوانب زندگي رنج مي برند علاوه بر اين اردوگاه آوارگان فلسطيني "نهرالبارد" در شمال لبنان نيز با وضعيت مصيبت باري روبرو است و آوارگان به خاطر کمبود خدمات دچار ياس و نااميدي شديد هستند. وي برخي خبرها درباره سياسي شدن خدمات آنروا به آوارگان فلسطيني بويژه در نوار غزه را تکذيب کرد و گفت: اين آژانس تا زماني که موضوع آوارگان فلسطيني وجود دارد به خدمت رساني خواهد پرداخت. ابوحسنه افزود: تنها زماني که موضوع آوارگان فلسطيني از طريق راهکارهاي عادلانه حل شود مساله نياز به حضور آنروا جهت کمک به فلسطينيان بر طرف خواهد شد اما اين امر درحال حاضر بعيد است. سخنگوي آنروا در ادامه تصريح کرد: آژانس آنروا با تصميم مجمع عمومي سازمان ملل تاسيس شده است و تنها با دستور اين مجمع فعاليت آن متوقف خواهد شد. ابوحسنه افزود: آنروا با وجود کاهش بودجه خود به خدمت رساني به فلسطينيان ادامه خواهد داد و فعاليت خود را در نوار غزه و اردوگاه نهرالبارد افزايش خواهد داد. وي از مشارکت اندک کشورهاي عربي در تامين بودجه آنروا انتقاد کرد و گفت: اتحاديه عرب و کشورهاي عربي 9.5 درصد (نه و نيم درصد) از کل بودجه اين آژانس را تامين مي کنند. ابوحسنه خواستار افزايش سهميه کمک هاي کشورهاي عربي براي تامين کسري بودجه آنروا شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها