28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر

شنبه 28 مرداد 1396 - 17:27
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر
28 مرداد 1358- نخستین جلسه خبرگان قانون اساسی. تصاویر

28 مرداد 1358 - نخستین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور نمایندگان برگزیده مردم،‌ برای بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گشایش یافت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها