تصاویری از رای گیری روی سکوهای نفتی عسلویه

تصاویری از رای گیری روی سکوهای نفتی عسلویه
کارکنان سکوی نفتی در عسلویه رای خود را در صندوق آرا ریختند

العالم - ایران


کارکنان سکوی نفتی در عسلویه رای خود را در صندوق آرا ریختند.
 

نظرات

ارسال نظر