طرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویر

شنبه 28 مرداد 1396 - 17:09
طرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویرطرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی. تصاویر

طرح جهادی معاینه و درمان رایگان دندانپزشکی توسط گروه های جهادی در مناطق حاشیه شهر مشهد در حال برگزاری است. ازابتدای سال جاری تاکنون 23 تیم پزشکی به مناطق حاشیه شهر مشهد اعزام شده اند که بطور میانگین در هر روز معاینه و مداوای 120 نفر را به صورت رایگان انجام می دهند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها