یکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویر

چهارشنبه 1 شهريور 1396 - 18:15
یکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویریکم شهریور 1363 - انفجار بمب در میدان راه آهن تهران. تصاویر

یکم شهریور 1363- انفجار بمب در میدان راه آهن تهران، صدها کشته و مجروح به جای گذاشت. شدت این انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان های اطراف ، تا شعاع 100 متری شکسته شدند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها