8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر

چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 17:51
8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر8 شهریور 1360 - انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر. تصاویر

با انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری توسط گروهک منافقین، محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد رضا باهنر نخست وزیر ایران به شهادت رسیدند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها