زلال قرآن 19

دلائل صدق بودن حقایق مستتر درآیات سوره مبارکه « والعصر» چیست ؟

دلائل صدق بودن حقایق مستتر درآیات سوره مبارکه « والعصر» چیست ؟
دوشنبه 15 آذر 1400 - 18:09

العالم-زلال قرآن

این سوره با دوقید تاءکیدی بسیارشدید آغازشده که عبارتند از: 1 - درابتدای آیه اول، خداوند سبحان به عصر و زمان قسم یاد کرده، تا بندگان به یقین باورکنند که مطالب مطرح شده دراین سوره مبارکه تماماً حق است و کسی اجازه ندارد که درصِدق وحقانیت آنها شک و تردید کند. 2 - درابتدای آیه دوم ازقید تاءکیدی « اِنَّ» استفاده شده تا تاءکید موءکدی باشد برقطعیت موضوعاتی که بعد ازآن می آید. واین ها بزرگ ترین دلیل برصِدق بودن حقایق مستتردرآیات سوره والعصرهستند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها