زلال قرآن (26)؛

جهل و علم چه تاثیری در زندگی انسان دارند؟

جهل و علم چه تاثیری در زندگی انسان دارند؟
چهارشنبه 17 آذر 1400 - 09:50

جهل؛ بمعنی نادانی وعدم علم، سفاهت،  بی اعتنائی به حقایق، آمده است.

العالم ـ زلال قرآن

نتیجه جهل چیست ؟
نتیجه جهل کوردلی و عدم بصیرت و بی اعتنائی به حقایق عالم بخصوص حقیقت الحقایق و ذات اقدس الهی است، چرا که جهل با کشیدن پرده ظلمت پیش چسم دل انسان سبب گمراه شدن او ازصراط مستقیم الهی می گردد، و با قراردادن آدمی درمسیر کفر و شرک و نفاق، او را درچنگال هواهای نفسانی و امیال حیوانی و وساوس شیطانی اسیرمی کند و به خشم و لعنت خداوند و در نهایت به عذاب الیم و جهنم سوزان گرفتار می نماید.
علم = بمعنی دانستن ودانش و آگاهی داشتن ازواقعیت چیزی، پدیده ایست که با اقامه دلیل و برهان وحجت، وجود چیزی را اثبات می کند و به واسطه آن مجهولی معلوم می گردد.
نتیجه علم چیست ؟
ازآنجا که علم نوراست و ویژگی نوراین است که خود ذاتاً ظهوردارد وغیرخود را نیز ظاهرمی کند، و دلیل اطلاق نور به علم این است که علم باطن و اسرارجهان هستی و اجزاء آن را. برانسان مکشوف می سازد، لذا نتیجه علم ( بخصوص علوم حقیقیه الهیه ) این است که چشم حقیقت بین انسان را به روی حقایق پنهان وپیدا درعوالم عیب وشهادت، بازمی نماید وبه عنوان چراغ راهنما راه وصول به سعادت دنیا وآخرت پیش پای اوروشن می سازد، وبا مصون داشتن انسان ازهرانحرافی او را به مقصد اعلی حیاتش می رساند.

استاد غلامرضا حیدری

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها