28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر

شنبه 28 مرداد 1396 - 18:34
28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر28 مرداد 1357- آتش سوزی در سینما رکس آبادان. تصاویر

28 مرداد 1357- سینما رکس آبادان، هنگام نمایش فیلم ، دچار آتش سوزی عمدی شد و 377 نفر از تماشاچیان آن پشت درهای بسته، زنده در آتش سوختند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها