مراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویر

چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 19:18
مراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویرمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس. تصاویر

مراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس با حضور امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش صبح امروز برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها