16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر

پنج‌شنبه 16 شهريور 1396 - 13:03
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر
16 شهریور 1357 - راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی + تصاویر

16 شهریور 57 - حدود دو میلیون نفر از مردم تهران در مخالفت با خشونت دولت پهلوی، راهپیمایی آرامی را از مسجد قبا آغاز و با گسترش تظاهرات در کل سطح شهر تهران در میدان آزادی به پایان رساندند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها