اعتراضات مردمي در بحرين رو به افزايش است

شنبه 14 اسفند 1389 - 08:39

رييس انجمن عمل اسلامي بحرين تاکيد کرد که حرکت و اعتراضات مردمي براي درخواست تغيير رژيم حاکم رو به افزايش است و روز به روز بر پافشاري آنها براي تحقق خواسته هايشان افزوده مي شود. شيخ محمد علي محفوظ روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: بحرين امروز در مرحله تاريخي جديدي بسر مي برد و دولت بايد به مطالبات مردم پاسخ دهد. رييس انجمن عمل اسلامي بحرين افزود: دولت بايد واقعيت را بپذيرد و به خواست مردم براي تعيين سرنوشت خويش و انتخاب نظام سياسي مورد پذيرش ملت گردن نهد نه آن که نظام مورد نظر خود را به آنها تحميل کند. شيخ محفوظ اظهار داشت: کشور اکنون به تغ

رييس انجمن عمل اسلامي بحرين تاکيد کرد که حرکت و اعتراضات مردمي براي درخواست تغيير رژيم حاکم رو به افزايش است و روز به روز بر پافشاري آنها براي تحقق خواسته هايشان افزوده مي شود. شيخ محمد علي محفوظ روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: بحرين امروز در مرحله تاريخي جديدي بسر مي برد و دولت بايد به مطالبات مردم پاسخ دهد. رييس انجمن عمل اسلامي بحرين افزود: دولت بايد واقعيت را بپذيرد و به خواست مردم براي تعيين سرنوشت خويش و انتخاب نظام سياسي مورد پذيرش ملت گردن نهد نه آن که نظام مورد نظر خود را به آنها تحميل کند. شيخ محفوظ اظهار داشت: کشور اکنون به تغييرات واقعي نياز دارد و اتلاف وقت از طريق گفت وگوهاي بي فايده کمکي به رژيم حاکم نخواهد کرد. وي تاکيد کرد: تغيير قانون اساسي و تدوين قانون جديد متناسب با متقضيات و شرايط کنوني ، ايجاد اصلاحات سياسي در راستاي خواسته هاي ملت و در راس آن برکناري دولت کنوني و تشکيل دولت منتخب از خواسته هاي اساسي مردم بحرين است. رييس انجمن عمل اسلامي بحرين اظهار داشت: قانون اساسي سال 2002 مورد پذيرش مردم نيست و با خواسته هاي ملت سنخيت ندارد زيرا به تشکيل دولت و پارلماني منجر شده است که با خواست و اراده مردم مطابق نيست. شيخ محفوظ گفت: اراده ملي از مهم ترين نشانه ها براي پافشاري ملت بحرين در زمينه مطالبات خويش از جمله برکناري دولت کنوني و تشکيل دولت مردمي، تشکيل موسسه هايي براي تضمين عدالت و حفظ کرامت همه مردم است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها