همدستي شوراي همکاري خليج فارس با آمريکا عليه منطقه

سه شنبه 16 فروردين 1390 - 11:56

يک کارشناس مصري گفت: کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با همدستي با آمريکا به دنبال ايجاد فتنه فرقه اي در منطقه خاورميانه هستند.فکري عبدالمطلب کارشناس امور خليج فارس روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، اظهار داشت: نقشه هاي فتنه انگيزي و اختلاف افکني در منطقه خاورميانه سرانجام گريبان رژيم هاي طراح آن را خواهد گرفت و اين رژيم ها در آينده نزديک به پايان کار خود خواهند رسيد.

يک کارشناس مصري گفت: کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با همدستي با آمريکا به دنبال ايجاد فتنه فرقه اي در منطقه خاورميانه هستند.فکري عبدالمطلب کارشناس امور خليج فارس روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، اظهار داشت: نقشه هاي فتنه انگيزي و اختلاف افکني در منطقه خاورميانه سرانجام گريبان رژيم هاي طراح آن را خواهد گرفت و اين رژيم ها در آينده نزديک به پايان کار خود خواهند رسيد.وي گفت: بحران هاي پياپي اعضاي شوراي همکاري خليج فارس خصوصا بحران هاي داخلي اين کشورها ، تحولات اخير عربستان و بحرين، گسترش دامنه فعاليت جامعه مدني و بلند شدن صداي حاميان "آزادي و پادشاهي مشروطه" در عربستان و هم پيمانانش از جمله امارات، عامل اصلي دخالت آشکار آنها در کشورهاي عربي منطقه با دستاويز سپر جزيره واداشت.عبدالمطلب از کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس به علت متهم کردن ايران به دخالت در امور داخلي آنها و ايجاد فتنه فرقه اي انتقاد کرد و اين اتهام را ظالمانه خواند.وي از ايران به علت حمايت از وحدت کشورهاي منطقه و جنبش هاي مقاومت تقدير کرد.عبدالمطلب گفت: اعضاي شوراي همکاري خليج فارس براي جلوه دادن "دست داشتن ديگران در بحران هاي داخلي خود" ، ايران را به دخالت در امور کشورهاي منطقه خاورميانه متهم مي کنند در حالي که ايران سال 2007 خواستار تشکيل نظامي جديد در منطقه و پايان دادن به سيطره آمريکا و انگليس بر حاکميت کشورهاي منطقه شده بود.کارشناس مصري افزود: انقلاب هاي تونس ، مصر ، يمن و ديگر کشورهاي عربي اين گونه رژيم ها را که فاقد پشتوانه مردمي هستند ، نگران کرده است رژيم هايي که رابطه دوستي مطمئنانه با همسايگان بزرگ خود خصوصا ايران ندارند.وي خاطرنشان کرد: متهم کردن ايران به ايجاد فتنه فرقه اي اقدامي ظالمانه است زيرا ايران همواره حامي تفاهم ، همکاري و همزيستي ملل منطقه بوده است در حالي که عربستان و دستگاه وهابي سرکوبگر و تروريست آن، خود عامل وقوع فتنه هاي فرقه اي هستند و به ارعاب مسلمانان سني و شيعي مي پردازند.کارشناس مصري امور خليج فارس گفت: ادعاي فتنه فرقه اي براي اجراي نقشه آمريکايي "خاورميانه جديد" مطرح شده است.وي افزود: پيام انقلاب مصر همان منع فعاليت وهابي هاي وابسته به عربستان و آمريکا براي فتنه انگيزي و اختلاف افکني ميان مسلمانان و مسيحيان است.عبدالمطلب گفت: متهم کردن ايران به ايجاد فتنه فرقه اي در بحرين با واقعيت ها مغايرت دارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها