دادگاه نظامي ويژه کودکان، فرار صهونيست ها از انتقادات بين المللي

يکشنبه 8 شهريور 1388 - 17:00

حقوقدانان و کارشناسان امور اسراي فلسطيني ، تصميم رژيم اشغالگر اسراييل براي تشکيل دادگاه هاي نظامي ويژه محاکمه کودکان فلسطيني را اقدامي براي ناديده گرفتن و نقض قوانين بين المللي دانستند، قوانيني که حتي محاکمه غيرنظاميان را در دادگاه هاي نظامي رد مي کنند. " محمد ابوعيد " آزاده فلسطيني که مدتي در اسارت رژيم صهيونيستي بوده است ، روز يکشنبه درگفت وگوبا شبکه خبري (العالم) ، گفت : در زندان تلموند اسراييل درداخل سلول کوچکي اسير بودم و زندانبانان مرا بدون آب و غذا مي گذاشتند و من يک هفته را درآن جا گذراندم و پس از آن به زندان دامون منتقل شدم. وي تصريح کرد: درزندان دامون با زندانيان بدرفتاري مي شد ،سگ هاي وحشي را درميان زندانيان رها مي کردند و در داخل زندان گاز اشک آور شليک مي کردند. به گزارش خبرنگار شبکه العالم ، رژيم اشغالگر اسراييل قصد دارد بعداز42 سال ، کودکان فلسطيني را در دادگاه هاي نظامي ويژه اطفال اما بدست همان قاضي هاي دادگاه هاي نظامي محاکمه کند تا از انتقادات بين المللي درخصوص محاکمه کودکان در دادگاه هاي نظامي درامان بماند. " قدوره فارس " رئيس باشگاه فلسطيني " الاسير " هم درگفت وگو با شبکه خبري العالم گفت : اسرائيل ممکن است به دليل محاکمه کودکان تا حدودي درمعرض انتقاد قرار گرفته باشد اما دادگاه ويژه محاکمه کودکان فلسطيني که صحبت از تشکيل آن است ، به هرشکلي که باشد ، دادگاهي نظامي خواهد بود. به گزارش خبرنگار العالم ، کودکاني که در دادگاه هاي کودکان محاکمه خواهند شد ، قبل از محاکمه مورد بازحويي هاي طولاني قرار خواهند گرفت ؛ بدون اينکه بتوانند قاضي دادگاه را که مسئولان اسرائيلي از آن سخن مي گويند ، ببينند و اين مساله بدان معناست که کودکان بدون نظارت قضايي ، رنج و عذاب بسياري را متحمل خواهند شد. "خالد قزمار" وکيل کميته بين المللي دفاع از کودکان نيز درگفت وگو با شبکه خبري العالم گفت : قضات دادگاه نظامي کودکان قضاتي نظامي هستند و بعد از مرحله بازجويي از کودکان مي توانند از اختيارات خود استفاده کنند و اين به معناي محروميت کودکان از ديدن قاضي اطفال درمرحله بازجويي است ؛ حتي اگر واقعا" قضاتي براي آنها وجود داشته باشد. رژيم اشغالگر اسرائيل از سال 1967 ، کودکان فلسطيني را درهمان دادگاه هاي نظامي که اسراي فلسطيني درآن محاکمه مي شوند ، محاکمه مي کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها