نجات کودکان از معرکه موصل | تصاویر

نجات کودکان از معرکه موصل‎
در حالی که جنگ در موصل به اوج خود رسیده، نظامیان و غیرنظامیان نجات کودکان از میانه درگیری را یکی از اولویت های اصلی خود قرار داده اند.

 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎
 • نجات کودکان از معرکه موصل‎

نظرات

ارسال نظر