طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویر

چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 18:32
طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویرطرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد. تصاویر

در طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در کلانشهر مشهد، روز چهارشنبه با دستگیری بیش از 500 سارق ، معتاد و اراذل و اوباش دستگیر 38 قبضه سلاح سرد و گرم کشف شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها