کابينه شفيق صلاحيت اداره مصر را ندارد

شنبه 30 بهمن 1389 - 10:32

يک عضو شوراي انقلاب مصر تأکيد کرد: دولت احمد شفيق که در زمان مبارک منصوب شده است و اعضاي آن از حزب ملي سابق هستند صلاحيت اداره کشور در مرحله انتقالي را ندارد.حسن نافعه روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: مرحله انتقالي بايد به وسيله کابينه اي متشکل از شخصيت هاي داراي حسن شهرت اداره شود که بتوانند همه مظاهر فساد و استبداد مرحله گذشته را پاکسازي کنند.نافعه افزود: از همان ابتدا مردم خواستار يک دولت جديد بودند که حداقل خواسته هاي انقلاب را درک کند و مرحله انتقالي را براساس خواست جامعه اداره کند.

يک عضو شوراي انقلاب مصر تأکيد کرد: دولت احمد شفيق که در زمان مبارک منصوب شده است و اعضاي آن از حزب ملي سابق هستند صلاحيت اداره کشور در مرحله انتقالي را ندارد.حسن نافعه روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: مرحله انتقالي بايد به وسيله کابينه اي متشکل از شخصيت هاي داراي حسن شهرت اداره شود که بتوانند همه مظاهر فساد و استبداد مرحله گذشته را پاکسازي کنند.نافعه افزود: از همان ابتدا مردم خواستار يک دولت جديد بودند که حداقل خواسته هاي انقلاب را درک کند و مرحله انتقالي را براساس خواست جامعه اداره کند.عضو شوراي انقلاب مصر در ادامه اظهار داشت: ما خواستار دولتي داراي ايديولوژي مشخص يا وابستگي به حزب سياسي معيني نيستيم بلکه خواستار پاکسازي نمادها و شخصيت هاي نظام سابق هستيم.نافعه درباره خواسته هاي تحقق نيافته انقلاب مصر گفت: اين امر به تغيير کابينه مرتبط است و شوراي عالي نيروهاي مسلح در حقيقت قدرت را به امانت گرفته است از اين جهت اداره امور در مرحله انتقالي توسط اين شورا مطلوب نيست.وي با تأکيد بر اين که آماده کردن کشور براي برگزاري انتخابات مرحله اي دشوار و بسيار مهم است و نمي توان آن را به دولت منصوب از سوي نظام سابق واگذار کرد؛ اظهار داشت: شوراي نظامي ضامن حفظ انقلاب و دستاورد مردم و نه وکيل آنها است در نتيجه بايد تا زمان برگزاري انتخابات قدرت به يک دولت مدني داراي ويژگي هاي مشخص و نه دولت حزبي واگذار شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها