هدف از برگزاري کنفرانس بيت الحم بي محتواکردن جنبش فتح است

جمعه 16 مرداد 1388 - 16:10

معاون دبير کميته مرکزي "جنبش فتح انتفاضه" تاکيد کرد که هدف از برگزاري کنفرانس عمومي جنبش فتح در بيت لحم حذف مقاومت مسلحانه از منشور ملي و ناکارآمدن کردن کلي آن است. " ابوحازم" شامگاه جمعه با شرکت در برنامه "تحت الضوء" شبکه خبري العالم گفت: کنفرانس جنبش فتح دربيت لحم ديرهنگام برگزار مي شود و بر اساس همه شروط موجود در اساسنامه داخلي آن برگزار نمي شود چرا که اساسنامه آن بر برگزاري کنفرانس عمومي هر چهار سال يکبار تاکيد مي کند در صورتي که کنفرانس کنوني پس از 20 سال برگزار مي شود. وي با اشاره به اينکه برگزاري کنفرانس بيت لحم به منظور بي محتوا کردن و درنتيجه حذف آن برگزار مي شود، گفت: دراساسنامه داخلي جنبش فتح تاکيد شده که فتح يک جنبش آزاديبخش ملي و مبتني بر مبارزه مسلحانه تا نابودي فرهنگي ، سياسي و نظامي اسرائيل است. ابوحازم با طرح اين پرسش که اگرمبارزه مسلحانه به عنوان عامل اصلي براي آزادي فلسطين از منشور جنبش فتح حذف شود، ديگر براي فتح چه باقي مي ماند، گفت: سخنگوي کنفرانس بيت لحم اخيرا اعلام کرد که مذاکرات ، گزينه اساسي فعاليت سياسي آتي جنبش خواهد بود که در واقع در اين باره بايد گفت، به اين ترتيب به طور کامل فتح بي محتوا مي شود. وي افزود: جنبش فتح الانتفاضه بخشي از ائتلاف ملي فلسطين است و برنامه سياسي براي افزايش مقاومت در همه عرصه هاي سرزمين هاي اشغالي دارد. ابوحازم خواستار تجديد نظر درمذاکراتي با رژيم صهيونيستي شد که تاکنون منجر به از دست دادن 80 درصد از اراضي فلسطين شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها