آزادي اسيران زن فلسطيني، نخستين گام براي مبادله اسرا

جمعه 10 مهر 1388 - 15:01

يک نماينده مجلس قانونگذاري فلسطين ، آزادي 20 اسير زن فلسطيني از زندان هاي رژيم صهيونيستي را اولين گام در مسير بستن قرارداد همه جانبه مبادله اسيران زير نظر مصر و ميانجيگري طرف آلماني دانست. "احمد ابوحلبيه" در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: امروز اولين مرحله در مسير آزاد سازي اسيران فلسطيني از زندان هاي رژيم صهيونيستي است و مقاومت به تحقق بخشيدن اهداف ملت فلسطين بويژه آزادي اسيران ادامه مي دهد. وي مذاکرات تشکيلات خودگردان فلسطين با رژيم صهيونيستي را بيهوده دانست و بر آزاد سازي اسيران فلسطيني از راه مقاومت تاکيد کرد و گفت : ميانجگيري طرف آلماني و نظارت مصر در زمينه مذاکرات مربوط به مبادله اسيران مثبت است و پيش بيني مي کنم که در هفته هاي آينده باقيمانده مراحل قرارداد مبادله و آزادي اسيران مورد نظر مقاومت انجام شود. اين نماينده مجلس قانونگذاري فلسطين آزادي 20 اسير زن فلسطيني در مقابل تحويل نواري ويدئويي درباره وضعيت "گلعاد شاليت" نظامي اسير رژيم صهيونيستي را بيانگر ميزان اهتمام گروههاي مقاومت و ملت فلسطين به اسيران خويش دانست. ابوحلبيه از برخي افراد که در قبال مقاومت شک و ترديد مي کنند ، خواست تا از دستاورد تاريخي مقاومت در آزاد سازي اسيران فلسطين استفاده کرده و به صف مقاومت ملحق شوند و بدانند که مذاکرات بيهوده با اشغالگران هيچ سودي ندارد و به آزادي هيچ يک از اسيران يا آزاد سازي يک وجب از خاک فلسطين منجر نخواهد شد. ابوحلبيه تاکيد کرد که جنبش حماس به موضوع اسيران نگاهي ملي دارد و از منظر حزبي يا گروهي به آن نمي نگرد و بر همين اساس براي آزاد سازي همه اسيران از زندان هاي اشغالگران تلاش مي کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها