ارسال کمک هاي آبي ايران براي مردم فاو

جمعه 17 مهر 1388 - 14:14

بندر فاو - جنوب عراق - خبرنگار العالم - بعد از بروز پديده شوري آب در مناطق مختلف استان بصره درپي موج خشکسالي که همه منطقه را درنورديده است و علاوه بر آن عدم اقدام دولت ترکيه در عمل به وعده خود براي افزايش سهميه آب رودخانه هاي دجله و فرات، مردم بندر فاو در دورترين نقطه جنوب عراق با شرايط بسيار دشوار معيشتي مواجه شده اند. "عبد علي فاضل" رييس شوراي شهر فاو گفت: ما اکنون در تنگنا و سختي بسر مي بريم و از هرطرفي که به ما کمک کند، بسيار تقدير و تشکر مي کنيم. جمهوري اسلامي ايران در تلاش براي کاستن از درد و رنج مردم بندر فاو ارسال مقادير زيادي آب شرب را از طريق کشتي آغاز کرده است و اين کشتي ها محموله هاي آب آشاميدني بين پانصد تا ششصد تن آب را در اين بندر تخليه کردند. کاپيتان کشتي "الوند 110 " ويژه حمل آب گفت: در چارچوب توافقات بعمل آمده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عراق درباره حل مشکل کمبود آب در جنوب عراق بويژه شهر بندر فاو به دليل کاهش نزولات آسماني ، دومين محموله انتقال آب شرب به مقامات عراقي در اين بندر تحويل داده شد. مردم شهر بندري فاو که بهبود محسوسي را در نوع آب آشاميدني خانه هاي خود احساس کردند، از موضع جمهوري اسلامي ايران درهمبستگي با ملت عراق درهمه شرايط تشکر نمودند. "عبد علي فاضل" رييس شوراي شهر بندري فاو گفت: ما از دولت و ملت برادر و مسلمان ايران تشکر مي کنيم. يک شهروند عراقي نيز گفت: از جمهوري اسلامي ايران به خاطر اين هديه به مردم شهر فاو تشکر مي کنيم زيرا همه ما از شوري آب در اين منطقه رنج مي بريم. با ورود کشتي ايراني حامل آب شرب به بندر فاو، آب آشاميدني بار ديگر به خانه هاي مردم رسيد و آنها از مواضع جمهوري اسلامي ايران در حمايت مستمر از مردم عراق تشکر و قدراني کردند. نعمه عبدالرزاق/ خبرنگار العالم/ بندر فاو / جنوب عراق

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها