انتقاد از سوء استفاده مسئولان بحريني از نهادها ورسانه ها

دوشنبه 15 شهريور 1389 - 18:02

دبيرکل جنبش"حق" بحرين، مسئولان اين کشوررا به سوء استفاده از رسانه ها، دستگاه قضايي و دادستاني کلمتهم کرده و بکارگيري سلاح عليه مخالفان را غير قانوني دانست.

دبيرکل جنبش"حق" بحرين، مسئولان اين کشوررا به سوء استفاده از رسانه ها، دستگاه قضايي و دادستاني کلمتهم کرده و بکارگيري سلاح عليه مخالفان را غير قانوني دانست. شيخ "حسن مشيمع" عصر دوشنبه در گفتگو با شبکه العالمبا رد اتهامات مسئولان بحريني عليهمخالفان درباره توطئه براي تغيير نظام حاکم و ضربهبه امنيت ملي گفت: اتهامات مطرح شده توسط مسئولان بحريني عليهمخالفان درخصوص تروريسم وخدشه وارد کردن بهامنيت ملي وکودتا،نادرست بوده و بازداشت مخالفان، براي فرار از شنيدن مطالبات مردم در سطح حقوقي يا سياسي است. وي با بيان اينکه "وجهه بحرين در جريان اين نمايش ساختگي آسيب ديده است"، از مسئولان بحريني بدليلعدم رعايت حقوق متهمان و بازداشت شدگان انتقاد کرد. وي درخواست کسب حقوق و آزادي بيان را حق طبيعي شهروندان بحريني دانست، و تاکيد کردمسئولان بحريني با مخالفان برخوردي دوگانه دارد. بحرين 23 تن از مخالفانرا به توطئه برايتغيير نظام حاکممتهم کرده است. اکثر اين افراد اواسطاوت گذشته بازداشت شدند.سرانمخالفان اتهامات وارده به اين بازداشت شدگان را ساختگي توصيف کرده واز مسئولان بحريني خواستند تا اسناد ومدارک خود را به رسانه هاي گروهي ارايه کنند.

پربیننده ترین خبرها