مردم ليبي مصمم به سرنگوني قذافي هستند

چهارشنبه 4 اسفند 1389 - 17:06

اقدامات سرکوبگرانه رژيم ديکتاتوري معمر قذافي از جمله کشتارهاي دو روز اخير، مقاومت و اراده مردم را براي سرنگوني اين رژيم تقويت کرد."السنوسي بسکري" نويسنده و تحليلگر مسايل سياسي درليبي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم ، تصريح کرد: خروج صدها هزار نفري جمعيت درشهر بنغازي ، صحنه اي را خلق کرد که در تاريخ اين شهر بي سابقه بوده است و همه مردم در تظاهرات عليه رژيم قذافي يک صدا فرياد مي زدند " قذافي ، درس بگير و قبل از اينکه قرباني شوي ، از قدرت کناره گيري کن ".

اقدامات سرکوبگرانه رژيم ديکتاتوري معمر قذافي از جمله کشتارهاي دو روز اخير، مقاومت و اراده مردم را براي سرنگوني اين رژيم تقويت کرد."السنوسي بسکري" نويسنده و تحليلگر مسايل سياسي درليبي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم ، تصريح کرد: خروج صدها هزار نفري جمعيت درشهر بنغازي ، صحنه اي را خلق کرد که در تاريخ اين شهر بي سابقه بوده است و همه مردم در تظاهرات عليه رژيم قذافي يک صدا فرياد مي زدند " قذافي ، درس بگير و قبل از اينکه قرباني شوي ، از قدرت کناره گيري کن ".وي ادامه داد: اين مقاومت ، نيروي محرکه حرکت مردم است و از گروه هاي سياسي نيز انتظار مي رود که با برقراري ارتباط با سازمان هاي جامعه مدني در خارج ، دولت هاي غربي را براي اتخاذ اقدامات موثر عليه رژيم قذافي تحت فشار قرار دهند.اين نويسنده و تحليلگر مسايل سياسي در ليبي افزود: هراندازه بر ميزان فشارهاي داخلي و خارجي افزوده شود، قذافي منزوي شده و در نهايت مجبور به کناره گيري مي شود و يا اينکه شاهد شوريدن اطرافيانش عليه خود خواهد بود.بسکري با اشاره به اعمال خشونت عليه مردم و تظاهرکنندگان ليبي گفت: اين اقدام رژيم قذافي از نظر استراتژيک ناشي از ناتواني ميداني و از نظر رواني نشانه تمايل وي به انتقام گيري است.وي متوسل شدن رژيم قذافي به بمباران هوايي را ناشي از ضعف و شکست اين رژيم دانست و افزود: قذافي به علت ناتواني درکنترل اوضاع امنيتي به بمباران هوايي متوسل شده است.نويسنده و تحليلگر مسايل سياسي درليبي خاطرنشان کرد: قذافي بعد از شنيدن فرياد رساي ملت مبني براينکه رژيم وي را نمي خواهند ، درصدد انتقام از مردم برآمده است.بسکري اظهار داشت: پيوستن قبايل بزرگ ليبي به جمع معترضان از جنبه هاي بسياري داراي اهميت است ، از جمله اين که قذافي همواره براي شوراندن قبايل عليه يکديگر تلاش کرده است.وي افزود: پيوستن برخي از قبايل به جمع تظاهرکنندگان ، به آن ها روحيه بخشيده و هرگونه حمايتي از سوي اقشار مختلف جامعه، عرصه را بر قذافي تنگ تر خواهد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها